Silvan Sanayi A.Ş. At a Glance

From 1957 up to the present and towards tomorrows.

Founded in İstanbul in 1957, Silvan Sanayi A.Ş. today is among the most outstanding, well-established and experienced foundations of Turkey.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İÇİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca Veri Sorumlusu “Silvan Sanayi A.Ş” tarafından hazırlanmıştır.

 1-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İş müracaatınız nedeniyle toplanan kişisel verileriniz;Aşağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır.

1. İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,  

2. İş müracaatınız nedeniyle referans olarak gösterdiğiniz şahıslarla değerlendirmeler için iletişime geçilmesi,

3. Şirketimiz insan kaynakları faaliyetleri çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda şahsınızla iletişime geçilmesi,

4. İş başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına rağmen ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için durumunuzun yeniden değerlendirilmesinin sağlanması,

5.Ücret politikası ve ücretin belirlenebilmesinin temini,

6 İş başvurunuz nedeniyle size uygun iş teminin sağlanabilmesi maksadıyla işletilmesi gereken insan kaynakları faaliyetlerinin işletilmesi,

Şirketimizin ticari ve hukuki yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi maksadıyla KVKK’nın 4. Maddesinde belirtilen genel ilkeler uyarınca aynı Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dikkate alınarak kişisel verilerinizi işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.

2-İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz;

1. İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,  

2. İş müracaatınız nedeniyle referans olarak gösterdiğiniz şahıslarla değerlendirmeler için iletişime geçilmesi,

3. Şirketimiz insan kaynakları faaliyetleri çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi,

4. İş başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına rağmen ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için durumunuzun yeniden değerlendirilmesinin sağlanması,

5. Ücret politikası ve ücretin belirlenebilmesinin temini, amacıyla, Silvan Sanayi A.Ş yöneticileri ve insan kaynakları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hususunda alınan hizmet birimlerine aktarılabilmektedir.

3- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, telefon görüşmesi, iş başvuru formu oluşturulması, şahsen, elden, sanal ortamlar, web sitesi, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemler kullanarak ilettiğiniz bilgi/belge/özgeçmiş ya da benzeri süreçler yoluyla otomatik olan ya da otomatik olmayan vasıtalarla toplanarak işlenmektedir. Şirketimiz bu verileri ticari faaliyetinin sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi maksadıyla uygun insan kaynağının istihdamının gerçekleştirilmesi için bir sözleşmenin kurulması veya ifası, çalışma hakkının tesisi, kullanılması veya korunması ve veri sorumlusunun meşru menfaatlerinin sağlanması maksadıyla işlemektedir.

4-Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak aşağıda da belirtilen 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu kapsamda,

Kendiniz ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince SİLVAN SAN. A.Ş.'nin Çerkeşli OSB Mahallesi İmes 3 Bulvarı NO:12 41455 DİLOVASI/KOCAELİ adresine yazılı olarak veya www.silvansanayi.com adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak yazılı ve imzalı olarak iletebilirsiniz. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; talebin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.

İŞ BAŞVURU FORMUNDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN

İŞLENMESİ HAKKINDAKİ AÇIK RIZA BEYANI

İş başvurum sırasında wep sitesi aracılığıyla, tarafınıza ilettiğim kişisel verilerimin aktarılması ve işlenilmesi hakkında, mevcut aydınlatma metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimi özgür irademle ve açık rızamla paylaştım. Kişisel verilerimin aydınlatma metninde belirtildiği şekilde veri sorumlusunca işlenmesi ve aktarılması hususunu açık rızamla:

O Kabul, beyan ve taahhüt ederim.
O Kabul etmiyorum, açık rızam yoktur.

İlgili kişi başvuru formu

© Silvan Sanayi A.Ş.